POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Wstęp

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i przedstawia ogólne zasady dotyczące sposobu i zakresu pobierania oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników strony www.customzole.pl, w celu ich wykorzystania, udostępniania oraz ich ochrony.

Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza polityka odnosi się do przepisu dot. ochrony danych osobowych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma CustomZole Marcin Pietrzyk z siedzibą przy ul. Szkolna 10, 32-250 Charsznica, Miechów-Charsznica.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo pod adresem: [email protected]

 • W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Twoje dane osobowe są potrzebne w celu:

 • wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi ( podstawa prawna : art.6 ust. 1lit. b, Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., RODO),

 • odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujacy się na stronie internetowej ( podstawa prawna : art.6 ust.1 lit. b, RODO),

 • wyrażenie przez klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży ( podstawa prawna : art.6 ust. 1 lit. f, RODO),

 • w celu wykonania obowiazków prawnych ciążących na Administratorze w zwiazaku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych ( podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO),

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem ( podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f, RODO),

 • Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Zebrane dane osobowe będą udąstępniane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia : tj. firmą transportowym, z zachowaniem zasad poufności tych danych. Twoje dane mogą być też udostęnione sądowi, w razie sporu dotyczącego realizacji transakcji.

 • Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobow będa przechowywane w okresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia oraz w okresie wymaganym przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej.

 • Przysługujące Państwu prawa.

  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego,

  Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.customzole.pl

 • Pozostałe informacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności i zamieszczenie jej zaktualizowanej wersji.

Podawanie danych osobowych jest całkowice dobrowolne. Musisz jednak pamiętać, że Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówień, a zatem brak podania danych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Nam przeprowadzenie transakcji.